اجلاس مديران دبيرخانه هاي نظام اداري کشور برگزار شد