مجموعه بیست جلدی «تاریخ جامع ایران» رونمایی می‌شود