چهار نمایش خیابانی در جشنواره ملی تئاتر تیرنگ اجرا شد