چرا آخرین برنامه‌ی نود به اندازه کافی جنجالی نبود؟