امروز کشور به تلاش وافر علمی و تبلیغی طلاب خواهر نیازمند است