کفاشیان: تصمیمات در مورد داوران را امروز اعلام می کنیم