تصمیم نهایی در مورد داوران تراکتور و نفت امروز مشخص می‌شود