اجرای بیش از 44 هزار میلیارد ریال طرح گردشگری در استان اردبیل