قطارهای حومه‌ای با ساختار متروی شهری به زودی وارد ریل می‌شود