مرحله ششم اردوی تیم والیبال نوجوانان از دوم خرداد آغاز می شود