تاکید قرآن بر نقش ویژه مادران در تربیت فرزندان/ نقش زنان پیوندخورده با قرآن محوری است