اجازه هیچگونه بازرسی از مراکز نظامی و گفتگوی بیگانگان با دانشمندان هسته‌ای را نخواهیم داد