هیچگونه مجوزی برای ساخت ساختمان پزشکان در مرکز شهر نمی دهیم