امضای قرارداد تولید 3 هزار واگن به ارزش هزار میلیارد تومان با سازندگان داخلی