ارتقای بعد معنوی مردم مهم ترین رسالت طلاب و روحانیان است