کارکرد بانک‌ها در مازندران، داغ پشت دست تولیدکننده‌ها می‌گذارد