کریمی: مگر ما گرفتاری نداریم که پولمان را نمی دهند؟/ از اینکه در سپاهان نماندم، حسرت نمی خورم