اولین مرحله مسابقات بدمینتون همگانی کشور برگزار می شود