هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی برای خدمات رسانی بیشتر به جوانان قم