بانوان نقش مهمی در گسترش مفاهیم قرآنی در ایران وجهان دارند