بیشتر مطالب آموزشی حوزه جنبه حفظی دارد/ جوشش علمی و پژوهشی در ساختار حوزه جایگاهی ندارد