نماز در آیینه میراث فرهنگی ایران/ برگزاری نشست علمی نماز و فرهنگ عامه