استفاده از فناوری ها در توسعه گردشگری مهمترین رویکرد این سازمان است