دستگیری بیش از 100 تن از اراذل و اوباش پایتخت در طرح ضربتی پلیس