تغییرمحورتوسعه کرمانشاه ازکشاورزی به تجارت/ فعال سازی۴۲ واحدصنعتی