ممانعت از بازرسی دیوان محاسبات در مناطق آزاد از زمان تصدی ترکان