کره‌شمالی از موفقیت در ساخت تسلیحات اتمی فوق کوچک خبر داد