شاخص کل بورس با ۵۸ واحد افزایش به ۶۳ هزار و ۷۰۳ واحد رسید