زیرساخت های دولت الکترونیک فراهم است / نیازمند همراهی وزارتخانه ها برای پیاده سازی است