نهضت نرم افزاری در کشور لازمه رسیدن به سرعت جهانی توسعه است