از ادامه کار پیمانکاران متخلف صنعت نفت جلوگیری می شود