آموزش آیین دادرسی کیفری بر عهده قوه قضائیه است/لازم الاجرا بودن این قانون از اول تیر