اجازه بازرسی از مراکز نظامی را به بیگانگان نخواهیم داد