نوروزی: پیروزی یک بر صفر از مساوی بهتر است اما شاید مطمئن نباشد