آيا بازار از رکود خارج مي شود+ جديدترين قيمت خودروهاي داخلي