اعتماد ملي محوريت شورا مشورت را نپذيرد حذف مي شود/سرليستي براي عارف کم است