وظیفه علما تحکیم عقاید، تهذیب اخلاق و تعلیم احکام است