کمالوند برای بازدید از چند کمپ تمرینی راهی کرواسی شد