واردات سالیانه 42 میلیون دلار چادر مشکی طی سالهای 85 تا 92/ظرفیت 30 میلیون مترمربعی تولید چادرمشکی در کشو