پزشکان ارتش، مردم منطقه نصرآباد اصفهان را بصورت رایگان معاینه کردند