برگزاری «نشست خرمشهر از نگاه راوی» همزمان با سالروز آزادسازی