جلد هفته نامه فوتبال ایرانی روی کیوسک های روزنامه فروشی