فیلم/ اجرای شیوه های سنتی در مواجهه با شته ها در سنندج