بیش از ۴ هزار بطری انواع مشروبات الکلی درجزیره هرمز معدوم شد