کیم جونگ اون مقامات نظامی بیشتری را اعدام کرده است