استاد کلهر در ایل خود غریبه است/ فراموشی بزرگان در دیار خوش نیشان