مجموعه ۲۰ جلدی «تاریخ جامع ایران» ۲۶ خرداد رونمایی می‌شود