عدم رعایت موارد ایمنی، اغلب حوادث تلخ و ناگواری را رقم می زند