داعش تنها برای تامین امنیت صهیونیست ها تشکیل شده است