عرب به دوران جاهلیت بازگشته است/ غرب به دنبال فریبکاری است